Shipbuilding Research Centre of JapanContacts

Dr. Yushu Washio

Masahiro Kishimoto

Shoji Shingo